Meie inimesed


Indrek Lillemägi
koolijuht
indrek@emilikool.ee
58001555

Indrek: "Minu jaoks on hariduse peamiseks eesmärgiks toetada terve ja sidusa ühiskonna arengut. Kollektiivi tervis sõltub aga üksikisiku omast. Seetõttu on oluline, et kool poleks pelk ettevalmistus tööturuks, vaid toetaks vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt terve inimese arengut. Meie ülesanne on luua õpikeskkond, mis julgustab avastama, uurima, süvenema ja koostööd tegema, säilitades ja kasvatades seejuures sisemist motivatsiooni pidevalt õppida ja ühiskonda panustada."

Maria Kurisoo
õppejuht
maria@emilikool.ee
Maria: "Tahan, et meie lapsed kasvaksid tegusateks inimesteks, kes elavad õnnelikku, tervislikku ja õppimist täis elu.  Minu silmis on kooli peamine eesmärk kasvatada armastust õppimise vastu. Siis saab kooli vilistlane hakkama igasuguste tulevikus ette tulevate pööretega. Selle aluseks on üksteisest lugupidavad suhted, sage tagasiside ning kõige olulisemana kooli kandvad väärtused."

Liis Pajumaa
klassiõpetaja (1.L)
liis@emilikool.ee
Liis: "Minu jaoks on oluline arvestada iga õpilase individuaalse võimekusega ja luua turvaline keskkond, kus õppida ja julgelt maailma avastada. Me ei tea, missugune elu või millised töökohad minu õpilastel tulevikus on, aga saan aidata teil omandada võimalikult laia silmaringi ja soovi end pidevalt täiendada ning juurde õppida. Usun, et tänu sellele on maailm neile avatud ja nad võivad saada ükskõik kelleks. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli klassiõpetaja magistriõppe ning olnud Emilis tööl (või lapsehoolduspuhkusel) kooli asutamisest saadik."

Kelly Kaukes
klassiõpetaja (1.K)
kelly@emilikool.ee
Kelly: "Minu jaoks on väga olulised head suhted ja minu eriliseks huviks on digipedagoogika. Õppimise ja õpetamise aluseks on usaldus, austus ning side õpetaja ja õpilaste vahel. Digipedagoogika kese on eesmärgipärane ja tasakaalukas tehnoloogia kasutamine nii 21. sajandi oskuste kui ka põhioskuste (nt lugemine, eneseväljendusoskus ja kriitiline mõtlemine) arendamiseks. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli klassiõpetaja magistriõppe ning töötanud eelmisel kahel aastal Tartu Hansa koolis klassiõpetajana."

Gerttu Vaher
klassiõpetaja (2.G)
gerttu@emilikool.ee
Gerttu: "Minu jaoks muudab Emili kooli eriliseks avatus, uuendusmeelsus ning kogukond. Õppimine koolis on midagi palju erilisemat ja lõbusamat kui pelgalt töövihiku täitmine. Ma olen õnnelik, et saan õpetada koolis, kus on koolipäeva normaalseks osaks lugemine, liikumine, õues õppimine, teadmiste omandamine projektide läbi ning muidugi snäkipausid."

Alice Aaviksoo
klassiõpetaja (2.A)
alice@emilikool.ee

Jaanika Villido (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja (2.J)
jaanika@emilikool.eeKairi Meressaar
klassiõpetaja (3.K)
kairi@emilikool.ee
Kairi: "Minu jaoks on oluline luua kõikide õpilaste ja ka iseenda jaoks arengut soosiv keskkond. Usun, et tõeline õppimine ja õpetamine toimub läbi avatud ja turvalise suhtlemise. Iga inimene, olgu ta suur või väike, on oma arengus erinevas kohas. Minu jaoks on tähtis seda mõista ja aktsepteerida ning pean oluliseks seda õpetada ka oma õpilastele. Igapäevase koolipraktika üks tähtsaim osa on minu arvates märkamine, kiitus ja tunnustus ka kõige pisemate edusammude eest. Olen veendunud, et see loob toitaineterikka pinnase iga inimese positiivseks arenguks."

Anni Niinep
klassiõpetaja (3.A)
anni@emilikool.eeMariin Veskimäe
klassiõpetaja (4.M)
mariin@emilikool.ee
Mariin: "Kui minult ülikooli esimesel kursusel küsiti, miks ma tahan saada õpetajaks, siis oli minu vastus lihtne - ma tahan muuta maailma paremaks  ja tolerantsemaks paigaks. Ma loodan, et igas õpetajas on pisut maailmaparandajat peidus. Kuid, et positiivsemasse tulevikku panustajaid oleks arvukalt ka järgmise generatsiooni hulgas, on vaja, et lapse haridustee annaks talle kaasa teadmised ja oskused, millega ühiskonna jätkusuutlikkusse panustada. Minu jaoks on oluline, et kool aitaks noorel inimesel kasvada mõtlevaks, analüüsivõimeliseks, sallivaks, õpihimuliseks ja oma juuri väärtustavaks maailmakodanikuks."

Liis Viin
klassiõpetaja (4.L) ja haridustehnoloog
liisviin@emilikool.ee
Liis: "Mina mäletan eredalt enda koolitee algust.  Mul olid parimad õpetajad maailmas, kes juba siis lähtusid õpilasest ja tegid õppimise uskumatult huvitavaks ning kinnitasid, et ma saan lõpuks ikkagi alati hakkama. Ma leian, et minu töö õpetajana ongi see, et “minu lastest” sirguksid inimesed, kes mõistavad, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Selle teadmisega annan kaasa ka oskused hoolida ja pidada lugu iseendast, arvestada teistega, olla enda tegemistes järjekindel ja pühendunud ning alati avastada ja uurida. Minu jaoks on oluline, et kool ja õpetajad annaksid õpilasele võimaluse olla igapäev iseenda parim versioon. "

Grete Reinsoo
klassiõpetaja (5.G)
grete@emilikool.ee Grete: "Minu jaoks on oluline luua klassist üksteist hoidev meeskond, kus õpilased peavad lugu iseendast ja teistest. Õpetades meeldib mulle rakendada uurimusliku õppe elemente, luua projekte ja avastada lastega koos, sest minu jaoks on oluline, et kool aitaks kujundada noori inimesi, kes oskavad mõelda loovalt ja kriitiliselt, esitada küsimusi ning leida neile vastuseid."

Katri Sild
klassiõpetaja (5.K)
katri@emilikool.ee
Katri: "Minu jaoks on õpetamise retsept lihtne: sega lapsed, pane nad omavahel suhtlema ja koos õppima. Seejärel õpeta nad ennast analüüsima, kujunda toetavad õpi- ja tööharjumused. Lisa inspiratsiooni ja tunde järgi väljakutseid. Kui põhi valminud, on lapsed valmis omandama kogu maailma tarkust."

Helle Taks-Titarenko
vene keele ja loovainete õpetaja, eelkooliõpetaja
helle@emilikool.ee
Helle: "Minu jaoks on oluline luua koos õpilastega uutele ideedele avatud ning innustav õpi- ja lugemiskeskkond.  Samuti leian, et õpetaja ning õpilane kasvavad just kogemuse kaudu. Õppimise-õpetamise tee ei ole ühesuunaline tee, vaid pidev vastastikune protsess. Lastelt tagasi peegelduv soe ja õpetlik kuma kujundab mind ning annab õpetamisele eesmärgi."

Marju Tannberg
inglise keele õpetaja
marju@emilikool.ee
Kristiina Jalakas
abiõpetaja ja pikapäevaõpetaja
kristiina@emilikool.ee
Kristiina: "Minu jaoks on õppimise juures oluline tasakaal akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamise vahel. Traditsiooniliselt peab kool tagama tugeva baasteadmiste varamu, järgmise sammuna toetama aga ka nende vahel loogiliste seoste loomist. Teadmiste kinnistamiseks on kõige parem viis õpitu rakendamine mitmekülgsetes elulistes projektides, mis toetab omakorda kriitilise mõtlemise, meeskonnatöö ja eneseanalüüsi võimekust. Kool saab luua turvalise keskkonna, kus iga õpilase (ja õpetaja!) eripäradest saaksid just nende oskuste toel areneda tema tugevused."

Liispet Undusk
loovainete õpetaja, abiõpetaja
liispet@emilikool.ee
Liispet: "Selleks, et kooliteadmistega maailma paremaks muuta, peab õpitu toetama iga lapse ja ka töötaja sisemist huvi, olles päriselt tähenduslik. Siin koolis on palju soojust ja kokkuhoidu ning seepärast arvan, et inimeseks olemise sügavate juurte kasvamiseks ja küpsemiseks on Emili just õige koht!"

Jarmo Karing
liikumisõpetaja

jarmo@emilikool.ee
Jarmo: "Õpetajana toetan igati lapse vajadust ja soovi liikuda ning liigutada. Et meil oleks kergem sel teel kulgeda, on oluline, et meil kui kaasteelistel, on kokkulepped, mis toetavad meie teekonda. Teekond on vägagi vaheldusrikas pakkudes igat sorti kogemusi. Vahel on see teekond käänuline, vahel hoogne, vahel pakub võidurõõmu, vahel kaotuse kurbust. Minu jaoks on oluline neist olukordadest järgmiseks korraks koos õpilastega õppida ja järgmisel päeval saadud kogemusi kasutada. Ma püüan seda iga päev teostada."

Kärt Tõnisson
liikumisõpetaja
kart@emilikool.eeAnete Sammler
muusikaõpetaja
anete@emilikool.ee
Anete: "Muusika ei ole maailmast eraldi seisev tükk, mida saaks muust maailmast eraldatuna tundma õppida. Muusika ümbritseb meid kõikjal ja sellepärast leiangi, et Emili on koht, kus seda eriti mõnus õpetada on - teiste ainetega lõimitult."


Helen Gottlob-Vaher
töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, kogupäevakooli juht
helen@emilikool.ee
Helen: "Üks jaapani vanasõna ütleb, et õpetamine on õppimine. Õpilased on minu suurimad õpetajad. Usun, et iga laps on võimeline õppima - tuleb vaid julgustada ja mõista. Emili koolis on selleks kõigeks aega ja ruumi ning kaasteelisi. "


Riin Tammiste (lapsehoolduspuhkusel)

sotsiaalpedagoog
riin@emilikool.eeHeleriin Aau

eripedagoog
heleriin@emilikool.ee
Heleriin: "Minu püüe hariduses on toetada lapse tasakaalustatud ning mitmekülgset arengut. Usun, et on oluline end tunda ja väärtustada ning oma võimekusi märkama õppida."


Kersti Kelder
sotsiaalpedagoog
kersti@emilikool.ee
Kersti: "Kui mõtlen, miks ma olen Emili Koolis, on vastus lihtne: Emilis on hea nii õppida kui ka õpetada. Emilis on suurepärane, ajas arenev õpikeskkond, mis võimaldab õpilastel kujuneda iseseisvateks, õiglasteks, elu põhiväärtusi kandvateks isiksusteks. Emilis on mitmekülgne õpetajaskond, kellel on akadeemiline vabadus rakendada teadmisi ja kogemusi oma parimal viisil, andes õppeprotsessile just selle oma näo, personaalse puudutuse, mida vajab iga laps üksi ja klass tervikuna. Ja lõpuks, Emili on kogukonna kool. See loeb meile kõigile!"

Enely Raja
assistent
enely@emilikool.ee / 5854228
Enely: "Kool saab olla toimiv keskkond vaid siis, kui kõik selle liikmed panustavad rõõmu ja entusiasmiga. Emili koolis saab iga liige julgelt ja avatult rääkida oma ideedest ja arenguvõimalustest. Selline motiveeriv keskkond aitab teha oma tööd täisväärtuslikuna."


Silver Lume
nõukogu esimees
   
                                                                               
                         

Signe Suurväli
kooli asutaja ja juhatuse liige
signe@emilikool.ee    
Signe: „Õppimine on tulemuslik vaid siis, kui õpiprotsess on lapsele põnev ja nauditav ning kui laps tunneb end koolis hästi. Selleks peavad olema eelkõige olemas õppimist soodustav ja last inspireeriv õpikeskkond ning lapse arengut igakülgselt toetavad õpetajad. Häid õpitulemusi ei saavuta läbi sunduse, vaid üksnes lapse loomupärast uudishimu kasutades ning temas huvi tekitades. Laps õpib asjad paremini selgeks neid ise avastades ning uurides. Sellest, milline on lapse esmane koolikogemus, kujuneb välja tema õppimissoov ja -võime kogu edasiseks eluks.“

Carol Tarre
kooli asutaja, eelkooli juht
carol@kalli.ee
Carol: "Kool on paik, kus on lapse sõbrad, inspireerivad õpetajad, huvitavad õppetegevused, võimalus ennast proovile panna ja end ületada. Lihtne on uutest teadmistest vaimustuda, kui need on lapsele huvipakkuvad, aga kui ta õpib, et ka nendest teemadest, mis alguses tunduvad igavad või hoopis liialt rasked, on võimalik leida "suhkrutükike" ja suur eduelamus, siis oleme andnud edasi aluse elukestvale õppele."Viktoria Sotnikova, 
kooli medõde
terviseoendus@gmail.com
53651603
Kooliõe vastuvõtt toimub aadressil Majaka 2, ruumis A111 igal reedel 08.00–12.00. Kooliõe tööajast väljaspool pöörduge perearsti poole, Tallinna Lastehaiglasse (Tervise 27) või Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda (Ravi 18).