Emili Kool on üldhariduslik erakool, mis lähtub Eesti riiklikust õppekavast. Kasutame õppijakeskset metoodikat ning toetame lapse terviklikku arengut. 2020/2021. õppeaastal on avatud 1.-5. klassid, kasvame samm-sammult 9-klassiliseks põhikooliks.

Meie jaoks on oluline, et säiliks soov õppida ja avastada. Seejuures pöörame tähelepanu olulistele baasoskustele, nagu lugemine ja matemaatika. Traditsioonilise kõrval õpitakse juba esimeses kooliastmes mitmekülgseid digioskusi ja suuremas mahus inglise keelt.

Emili Kooli missioon ja visioon ehk mille poole püüdleme

Meie missiooniks on olla kool, kuhu iga laps tahab tulla. Püüdleme iga päev selle poole, et iga Emili õpilane ja õpetaja oleks eneseteadlik, avatud, hooliv ja heade õpioskustega.

Väärtused ehk millest oma töös lähtume

Oma visiooni elluviimisel lähtume järgmistest väärtustest: hoolime, pühendume, vastutame ja oleme avatud.

Emili Kooli eripärad:

 • Igal hommikul tehakse ühiselt päevaplaan ja seatakse eesmärgid.

 • Õppeained on projektide kaudu lõimitud ning seotud eluga väljaspool kooli. Õpilased töötavad suuremate eesmärkide nimel. Muuhulgas valmistatakse esimeses klassis oma raamat, tehakse tulevikulinna mudel ja teatrilavastus.

 • Klassiruumi paigutus toetab rühmas töötamist ja liikumist, kuid võimaldab ka individuaalset tööd.

 • Toetame laste lugemishuvi kasvu. 
 • Toetame õpilaste digioskuste arengut. Töö tahvelarvutitega on õppetöö loomulik osa.
 • Meie hindamisprotsessil on kolm aktiivset osapoolt: õpilane, õpetaja ning lapsevanem. 

 • Meie klassis on kuni 17 õpilast.

 • Tundides on õpetajatel abiks abiõpetajad (kahe klassi peale üks abiõpetaja).

 • Meil on iga päev kaks pikka õuevahetundi. 

 • Iga Emili Kooli õpetaja on samal ajal ka õpilane ning iga õpilane ka õpetaja.

Emili Kooli õppe- ja kasvatustöö põhimõtted:

 • Meie ülesandeks on luua turvaline ning positiivne õpikeskkond, kus vigade tegemine on normaalne osa õppimisest.

 • Märkame ja analüüsime iga lapse huvisid, teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 

 • Toetame laste õpioskuste ning -motivatsiooni arengut. Valmistume elukestvaks õppeks. Töötame nii individuaalselt, paaris kui ka rühmas.

 • Pöörame tähelepanu organisatsioonikultuurile ja väärtustele. Õppimine toetub suhetele.

 • Mõtestame igal hetkel, miks me midagi teeme. Küsime endalt, miks me teeme, kes me (õpetajatena) oleme ja millesse me usume.

JÄRELVALVE

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 kohaselt teostab Emili kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhja-Piirkonna järelvalve kontakt: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee,  mobiiltelefon 56876436, lauatelefon 735 4076.

Õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.

Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

DOKUMENDID

Emili Kooli peamised dokumendid leiad siit.

Sellest, kuidas Emili kool sai alguse, loe siit.