Emili Kool on üldhariduslik erakool, mis lähtub Eesti riiklikust õppekavast. Kasutame õppijakeskset metoodikat ning toetame lapse terviklikku arengut. 2021/2022. õppeaastal on avatud 1.-6. klassid, kasvame samm-sammult 9-klassiliseks põhikooliks.

Meie jaoks on oluline, et säiliks soov õppida ja avastada. Seejuures pöörame tähelepanu olulistele baasoskustele, nagu lugemine ja matemaatika. Traditsioonilise kõrval õpitakse juba esimeses kooliastmes mitmekülgseid digioskusi ja suuremas mahus inglise keelt.

Emili Kooli missioon ja visioon ehk mille poole püüdleme

Meie missiooniks on olla kool, kuhu iga laps tahab tulla. Püüdleme iga päev selle poole, et iga Emili õpilane ja õpetaja oleks eneseteadlik, avatud, hooliv ja heade õpioskustega.

Väärtused ehk millest oma töös lähtume

Oma visiooni elluviimisel lähtume järgmistest väärtustest: hoolime, pühendume, vastutame ja oleme avatud.

Emili Kooli eripärad:

 • Igal hommikul tehakse ühiselt päevaplaan ja seatakse eesmärgid.

 • Õppeained on projektide kaudu lõimitud ning seotud eluga väljaspool kooli. Õpilased töötavad suuremate eesmärkide nimel. 

 • Klassiruumi paigutus toetab rühmas töötamist ja liikumist, kuid võimaldab ka individuaalset tööd.

 • Toetame laste lugemishuvi kasvu. 
 • Toetame õpilaste digioskuste arengut. Töö (tahvel-)arvutitega on õppetöö loomulik osa.
 • Meie hindamisprotsessil on kolm aktiivset osapoolt: õpilane, õpetaja ning lapsevanem. 

 • Meie klassis on kuni 20 õpilast.

 • 1. ja 2. klassi tundides on õpetajatel abiks abiõpetajad (kahe klassi peale üks abiõpetaja).

 • Meil on iga päev kaks pikka õuevahetundi. 

 • Iga Emili Kooli õpetaja on samal ajal ka õpilane ning iga õpilane ka õpetaja.

 • Rakendame igas klassis KiVa-metoodikat kiusamise ennetamiseks. Loe selle kohta lähemalt siin. KiVa tiimi juht on sotsiaalpedagoog Kersti Kelder.

 • Rakendame igas klassis VePa-metoodikat ja elemente, et toetada õpilaste eneseregulatsiooni arengut. Loe selle kohta lähemalt siin.

Emili Kooli õppe- ja kasvatustöö põhimõtted:

 • Meie ülesandeks on luua turvaline ning positiivne õpikeskkond, kus vigade tegemine on normaalne osa õppimisest.

 • Märkame ja analüüsime iga lapse huvisid, teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 

 • Toetame laste õpioskuste ning -motivatsiooni arengut. Valmistume elukestvaks õppeks. Töötame nii individuaalselt, paaris kui ka rühmas.

 • Pöörame tähelepanu organisatsioonikultuurile ja väärtustele. Õppimine toetub suhetele.

 • Mõtestame igal hetkel, miks me midagi teeme. Küsime endalt, miks me teeme, kes me (õpetajatena) oleme ja millesse me usume.

Sellest, kuidas Emili kool sai alguse, loe siit.