Emilis on õppimine ja töö korraldatud nõnda, et valitseks tasakaal pingutuse ja tegutsemisrõõmu ning vabaduse ja struktuuri vahel. Meie päevaplaan on paindlik, sest iga päev on erinev, iga tegevus erineva intensiivsusega. 

Mis kõige olulisem - oleme muutustele avatud ja mõtleme pidevalt, kuidas ja mis oleks lapse arengule kõige kasulikum.

Päevaplaan

Kooliuksed avatakse kell 8 hommikul, kuid õppetöö algab kell 9. Iga päeva juhatab sisse hommikuring, mille käigus lepitakse kokku päevaplaan ja eesmärgid. Koolipäeva sees on kaks pikka 30-50 minuti pikkust vahetundi, millest vähemalt üks on aktiivne õuevahetund. Õppetöö lõpeb sõltuvalt tunniplaanist kell 13.30-14.45. Täpset tunniplaani jagatakse vanematega iga kooliaasta alguses.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm toimub igal koolipäeval 14.00-17.00. Rühma saab registreeruda igal reedel nädalakirjas saadetava vormi kaudu. Palume teil seda teha hiljemalt eelneva nädala pühapäeva õhtuks. Hilisemad muutused tuleb registreerida kooli stendil vähemalt ühepäevase varuga. 
Pikapäevarühma tasu on 30 eurot kuus või 2 eurot tunnis. Kui laps jääb rühma kauemaks kui 16.00, lisandub 1,3 euro toidu eest.

Huviringid

Pärast koolipäeva on võimalik osavõtta mitmest Emili huviringist. 2019/2020. õppeaastal toimuvad näiteks kunstiring, lastekoor, robootika, capoeira, ukulelering, lastejooga, keraamika, suhtlusring ja spordiring.

Juhtimine

Emili kooli juhib ja esindab direktor, järgides kooli pidaja ja kooli nõukogu seaduslikke korraldusi. 

Lisaks töötab kooli nõukogu, mille töö eesmärgiks on kooli juhtimise toetamine nõuandva organina kooli direktorile ja kooli pidajale. Nõukogu koguneb vähemalt kaks korda aastas.

Vähemalt neli korda aastas koguneb kooli õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

2018/2019. õppeaastal alustas tööd ka lastevanemate kogu, mille ülesanneteks on juhtkonna nõustamine, lastevanemate kaasamine ja esindamine.