Emili kooli andmekaitsetingimused

Alus: Isikuandmete kaitse ülemäärus, artikkel 30

Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed: OÜ Lasteharidus, Keevise 2, Tallinn, Eesti, info@emilikool.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused:

 1. Emili Kooli õppelepingus kirjeldatud teenuste osutamine;

 2. seadustest tulenevate kohustuste täitmine;

 3. lapsevanema või seadusliku esindaja nõusolek.

Andmesubjektil on õigus:

 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta;

 • tutvuda oma andmetega;

 • asjakohasel juhul nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist;

 • esitada vastuväiteid;

 • kaevata andmekaitseasutusele.

Töödeldavate andmete liigid:

 • üldandmed (nimi, isikukood, pilt, isikut tõendava dokumendi number);

 • kontaktandmed (telefoninumber, e-post, elukoha aadress);

 • terviseandmed (andmed õpilase tervisliku seisundi kohta);

 • turvakaamera salvestised (kaamerad kooli parkla ja sissepääsu juures).

Eri andmeliikide säilitamise tähtajad:

Andmed

Säilitamise aeg

Turvakaamera salvestised

Üks kuu

Õppetegevusega seotud andmed, üldandmed, terviseandmed (käskkirjad, eksamite protokollid, hindamise ja tagasiside kokkuvõtted jms)

Vastavalt seadusele

Raamatupidamise alusdokumendid ja vahetult sellega seotud dokumendid

Seitse aastat koostöölepingu lõppemisest või lõpetamisest

Andmed, mille töötlemiseks on andmesubjekt andnud nõusoleku

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni


Turvameetmete üldine kirjeldus:

 • Emili kooli töötajad säilitavad isikuandmeid Microsofti Office 365 pilveteenuses, kuni etteantud tähtaja lõpuni (vt ülal).

 • Emili kooli töötajate arvutid on kaitstud parooliga ja isiklikust seadmest pilveteenuse kasutamiseks tuleb iga kord sisestada parool.

 • paberdokumente, milles sisalduvad isikuandmeid, hoiame lukustatud ruumis või kapis, millele pääsevad oma tööülesannete täitmiseks ligi vaid määratud töötajad.

Pildistamine või filmimine kooliüritustel:

Isikute nõusolekut ei küsita üritustel pildistamiseks või salvestamiseks, kui ürituse iseloomust tulenevalt on pildistamine ja salvestamine eeldatav (aktused, kontserdid jms). Kui piltidel on tuvastatavad näod, küsime piltide sotsiaalmeedias või kooli kodulehel avaldamiseks pildil olevalt isikult või tema seaduslikult esindajalt nõusoleku. 

Kuidas saad tutvuda enda kohta kogutud andmetega?

Enda või oma lapse kohta kogutud andmetega tutvumiseks või isikuandmete ja õiguste kohta lisateabe saamiseks pöördu kirjuta aadressil info@emilikool.ee.